Stajlar

Staj Bilgi Sistemi

Genel Bilgiler

Öğrencilerin lisans derecesine hak kazanabilmeleri için "MM399 Yaz Stajı 1" ve "MM499 Yaz Stajı 2" olmak üzere iki adet stajdan başarılı olmaları gerekmektedir.

Öğrenciler stajlarını Bölüm "Staj Usul ve Esasları"nda yer alan staj içeriklerine uygun olarak yürüteceklerdir.

 1. Stajlar eğitim ve öğretim dönemleri ile çakışmayacak tarihlerde yaz aylarında yapılır.
 2. Ders yükümlülüğünü bitirmiş olan öğrencilere güz ve bahar dönemleri sırasıda da staj yapma imkanı verilebilir.
 3. Her bir stajın süresi en az 20 iş günüdür.
 4. Stajlara fiilen ve kesintisiz devam zorunluluğu vardır. Geçerli bir mazeret ile devam edilmeyen staj eğitimi gün ve saatlerin sayısı staj süresine eklenir.
 5. Kuruluşta Cumartesi günleri de çalışıldığı belgelendiği taktirde staj eğitimi haftalık gün sayısı 6 kabul edilir.
 6. Pazar ve resmi tatil günleri staj eğitimi iş gününden sayılmaz.
 7. Öğrenci stajları sırasına göre yapmak zorundadır.
 8. Bir kuruluşta sadece tek bir staj yapılabilir.

Staj Komisyonu

 1. Dr. Öğr. Üyesi Nihat Gemalmayan
 2. Dr. Öğr. Üyesi Tolga Pırasacı
 3. Arş Gör. Dr. Mehmet Akif Akdoğan
 4. Arş Gör. Dr. Salih Karaaslan

Staj Başvurusu

Öğrenciler staj kayıt işlemlerini Makina Mühendisliği Bölümü "Staj Bilgi Sistemi" üzerinden yapacaklardır.

Öğrencilerin "Staj Bilgi Sistemi"ni kullanabilmeleri için Gazi Üniversitesi e-posta adresine sahip olmaları gerekmektedir. E-posta adresi olmayan öğrenciler "Gazi Üniversitesi Öğrenci E-posta Talep Formu"nu doldurarak e-posta adresi alabilirler.

Öğrenciler aşağıdaki sırayı takip ederek staj başvurusu işlemlerini tamamlayacaklardır.

 1. Staj eğitimine başvuracak öğrenci komisyon tarafından ilan edilen tarihlerde Bölüm "Staj Yeri Kayıt Formu (MM399, MM499)" nu doldurarak Bölüm Öğrenci İşlerine teslim eder.
 2. Bu form doğrultusunda staj yeri ve öğrenci bilgileri Bölüm "Staj Bilgi Sistemi" ne Bölüm Öğrenci İşleri tarafından kaydedilir.
 3. Öğrenci, şifresi ile Bölüm "Staj Bilgi Sistemi"ne giriş yaparak gerekli bilgileri doldurur, "Staj Başvuru Formu", "Staj Değerlendirme Formu" ve "Staj Başarı Belgeleri"nin çıktılarını alır.
 4. Öğrenci çıkıtsını aldığı "Staj Başvuru Formu"nu Kuruluşa götürerek onaylatır.
 5. Kuruluş tarafından onaylanmış "Staj Başvuru Formu" ile diğer formları Bölüm Öğrenci İşlerinden onaylatır.
 6. Onaylı "Staj Başvuru Formu"nu sigorta işlemlerinin başlatılması için Dekanlıkça yetkilendirilen birime teslim eder.

Staj Süresince Yapılacak İşlemler

Öğrenciler stajlarını MM399 ve MM499 içeriklerine uygun olarak yürüteceklerdir.

Öğrenciler staj sürecince aşağıda belirtilen kurallara uymak zorundadırlar.

 1. Staj eğitimine başlayan her öğrenci, staj değerlendirme formunu staj yaptığı kuruluşun staj sorumlusuna teslim eder.
 2. Öğrenciler staj süresince kuruluşun çalışma ilkelerine, iş koşullarına, disiplin ve iş güvenliğine ilişkin kurallarına ve yasal düzenlemelere uymak zorundadırlar.
 3. Öğrenciler işyerinde kullandıkları her türlü mekan, alet, malzeme, makina ve araç gereçlere özen göstermek zorundadırlar.

Staj Sonrası Yapılacak İşlemler

Stajını tamamlayan öğrenciler aşağıdaki sırayı takip ederek staj raporlarını değerlendirilmek üzere teslim etmelidirler.

 1. Öğrenci staj eğitimi sırasında yaptığı çalışmalar ile ilgili raporunu "Bölüm Staj Raporu Yazım Kurallarına (MM399, MM499)" uygun şekilde hazırlayarak kuruluş staj yöneticisine onaylatacaklardır.
 2. Öğrenci kuruluş staj yeri yöneticisi tarafından doldurulan ve onaylanan "Staj Değerlendirme Formları"nı kapalı zarf içerisinde teslim alır ya da kuruluş tarafından bölüme gönderilmesini sağlar.
 3. Onaylanmış raporlar ve varsa "Staj Değerlendirme Formları" staj komisyonu tarafından ilan edilen tarihlerde Bölüm Öğrenci İşlerine imza karşılığı teslim edilir.

Stajların Değerlendirilmesi

İlan edilen tarihler arasında Bölüm Öğrenci İşlerine teslim edilen raporlar aşağıda belirtilen şekilde değerlendirilir.

 1. Öğrencilerin stajları ile ilgili rapor ve belgeler komisyonunun görevlendirdiği öğretim elemanları tarafından staj değerlendirme kriterleri (MM399, MM499) dikkate alınarak incelenir ve değerlendirilir.
 2. Gerektiğinde öğrenciler staj çalışmaları ile ilgili olarak görüşmeye çağırılabilir.
 3. Öğretim elemanları tarafından değerlendirilen staj raporlarına ait değerlendirme puanları komisyon tarafından ilan edilir.
 4. İlan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacak itirazlar komisyon tarafından incelenerek sonuçlandırılır.
 5. Değerlendirme puanları aşağıdaki tablo dikkate alınarak başarı notuna dönüştürülür.
  • AA:    90-100
  • BA:    85-89
  • BB:    80-84
  • CB:    75-79
  • CC:    70-74
  • DC:    60-69
  • DD:    50-59
  • FD:    40-49
  • FF:    00-39
  • G:    Staj raporunun teslim edilmemesi
 6. Kesinleşmiş staj başarı notları öğrenci bilgi sistemine rektörlükçe ilan edilen tarihler arasında girilir.
 7. Stajı yetersiz görülen, çağrıldığı halde görüşmeye gelmeyen veya başarısız olduğuna karar verilen öğrenciler yeniden staj yapmak zorundadırlar.

MM399 Yaz Stajı 1

Makina Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin, birinci stajlarında, gelecekte görev alabilecekleri kuruluşları tanımaları, mühendislerin görev ve sorumluluklarının neler olduğunu incelemeleri ve derslerde kazandıkları teorik ve pratik bilgileri pekiştirmeleri öngörülmektedir. Öğrenciler staj çalışmalarında kuruluşta üretilen ürünleri, ürünlerin imalatında kullanılan imalat yöntemlerini (döküm, talaşlı imalat, dövme, ekstrüzyon, haddeleme, çekme vb. lastik şekil verme yöntemleri, baskı (press) işleri, kaynak, ısıl işlem, alışılmamış imalat yöntemleri vb.), üretim birimlerinde kullanılan makina, tezgah ve mekanik sistemleri (pnömatik, hidrolik ve/veya mekanik kaldırma, iletme ve taşıma sistemleri; iş makinaları, vb.) inceleyeceklerdir.

Öğrencilerin yaptıkları stajın "Başarılı" olarak değerlendirilebilmesi için aşağıda belirtilen kriterleri dikkate alarak staj yapacakları kurumu seçmeleri ve staj raporlarını hazırlamaları gerekmektedir.

 1. Staja Başlama ve bitirme tarihlerine göre staj süresi uygun olmalıdır.
  1. Staj yapılan günlerin toplamı en az 20 iş günü olmalıdır.
  2. Cumartesi günleri çalışılması durumunda, çalışma yazısı alınmış olmalıdır.
  3. Staj yaptığı günler içerisinde bayram vb. resmi tatil günleri olmamalı veya staj süresine eklenmiş olmalıdır.
  4. Staj tarihleri akademik takvimdeki ders, final ve bütünleme sınavları ile çakışmamalıdır.
  5. Staj tarihleri ile SGK Sigortalı Giriş Bildirgesi üzerindeki tarihler aynı olmalıdır.
 2. Staj yapılan kurum veya kuruluş öğrencinin stajı için uygun olmalıdır.
  1. Staj konusu ile ilgili imalat yapılan bir yer olmalıdır.
  2. Kuruluşta staj içeriği oluşturabilecek talaşlı imalat tezgâh altyapısı olmalıdır.
  3. Kendi bünyesinde en az 1’i makina mühendisi olmak üzere 2 mühendis çalıştırıyor olmalıdır.
  4. Kuruluşta Kalite Yönetim ve Kontrol Sistemi olmalıdır.
 3. Staj yapılan yerdeki imal usulleri ve mekanik sistemler incelenmiş olmalıdır.
  1. Kuruluştaki tüm üretim ve üretime yardımcı birimler ile ilgili bilgi verilmelidir.
  2. Kuruluşta kullanılmakta olan tüm imalat yöntemleri (döküm, talaşlı imalat, dövme, ekstrüzyon, haddeleme, çekme vb. lastik şekil verme yöntemleri, baskı (press) işleri, kaynak, ısıl işlem, alışılmamış imalat yöntemleri vb.) için kullanılan tezgâh altyapısı; çalışma prensipleri, nitelik, kapasite ve verimlilikleri hususlarında incelenmiş olmalıdır.
  3. Kuruluşta kullanılan mekanik sistemler (pnömatik, hidrolik ve/veya mekanik kaldırma, iletme ve taşıma sistemleri, iş makinaları, vb.) çalışma prensipleri, nitelik, kapasite ve verimlilikleri hususlarında incelenmiş olmalıdır.
  4. Kuruluşta uygulanmakta olan hammadde, stoklama ve taşıma yöntemleri hakkında bilgi verilmelidir.
  5. En az bir parça için süreç (proses) takibi gerçekleştirilmelidir.
  6. Proses takibi yapılan ürünün üretim maliyeti tanımlanmalıdır.
  7. Kuruluşta üretim sürecinde (hammadde kabul, ara çıktılar vb.) kullanılmakta olan ölçüm yöntemleri ve ölçüm cihazları tanımlanmalıdır.
  8. Kuruluşta kullanılmakta olan bakım onarım faaliyetleri tanımlanmalıdır.

Staj raporları komisyon tarafından açıklanan rapor formatına uygun şekilde hazırlanmalıdır.

MM499 Yaz Stajı 2

Makina Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin, ikinci stajlarında, iş hayatına atıldıktan sonra çalışacakları muhtemel iş sahalarındaki organizasyon, fabrika düzeni ve işleyiş hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır. Öğrenciler staj çalışmalarında kuruluşun organizasyon yapısını ve kuruluştaki birimleri inceleyecek. Kuruluştaki mühendislerin görev ve sorumlulukları ile çalışanların (idareci, mühendis, tekniker, teknisyen, işçi vb.) hiyerarşisini irdeleyeceklerdir.

Öğrencilerin yaptıkları stajın “Başarılı” olarak değerlendirilebilmesi için aşağıda belirtilen kriterleri dikkate alarak staj yapacakları kurumu seçmeleri ve staj raporlarını hazırlamaları gerekmektedir.

 1. Staja Başlama ve bitirme tarihlerine göre staj süresi uygun olmalıdır.
  1. Staj yapılan günlerin toplamı en az 20 iş günü olmalıdır.
  2. Cumartesi günleri çalışılması durumunda, çalışma yazısı alınmış olmalıdır.
  3. Staj yaptığı günler içerisinde bayram vb. resmi tatil günleri olmamalı veya staj süresine eklenmiş olmalıdır.
  4. Staj tarihleri akademik takvimdeki ders, final ve bütünleme sınavları ile çakışmamalıdır.
  5. Staj tarihleri ile SGK Sigortalı Giriş Bildirgesi üzerindeki tarihler aynı olmalıdır.
 2. Staj yapılan kurum veya kuruluş öğrencinin stajı için uygun olmalıdır.
  1. Kuruluş bünyesinde farklı birimler (üretim, bakım, arge, satın alma, pazarlama vb.) bulunmalıdır.
  2. Kendi bünyesinde en az 3 adet makina mühendisi olmalıdır.
  3. Kuruluşta Kalite Yönetim ve Kontrol Sistemi olmalıdır.
 3. Staj yapılan yerde fabrikanın organizasyon düzeni yeterince incelenmiş olmalıdır.
  1. Kuruluşun içinde bulunduğu sektörün ülke ekonomisi içindeki yeri ve ilgili sektörlerle olan ilişkileri ile kuruluşun sektör içerisindeki konumu, vizyonu ve hedefleri irdelenmiş olmalıdır.
  2. Kuruluşun yeri (coğrafi konumu) yerleşim planı çizilerek belirtilmeli ve kuruluşun yerinin uygunluğu işgücü, altyapı, enerji, hammadde, pazarlama, teşvik, ulaşım vb. etkenler göz önünde bulundurularak incelenmelidir.
  3. Kuruluşun orgranizasyon yapısı incelenmeli. Kuruluştaki her bir birimin görev ve sorumlulukları belirtilmelidir. Bu birimlerde çalışan mühendislerin görev ve sorumlulukları ile çalışanların (idareci, mühendis, tekniker, teknisyen, işçi vb.) hiyerarşisi incelenmelidir.
  4. Kuruluş içi yerleşim incelenmeli. Hammaddelerin fabrikaya girmesi ile başlayan ve ürün oluşmasına kadar gerçekleşen taşıma, depolama, imalat, montaj vb. bütün işlemleri gösteren süreçler ile bu süreçler sırasında meydana gelen yerleşim planına bağlı aksaklıklar (taşıma mesafelerinin uzun olması, makinalar arasında bekleyen parça miktarlarının aşırılığı, düzensizlik vb.) incelenmelidir.
  5. Kuruluşta kullanılan yardımcı sistemler (sıcak su, buhar ve/veya kızgın yağ üretiminde kullanılan kazan ve ekipmanlar; elektrik üretiminde kulanılan buhar türbinleri, gaz türbinleri; içten yanmalı motorlar; endüstriyel fırınlar; endüstriyel ısıtma, soğutma, havalandırma...vb.) çalışma prensipleri, nitelik, kapasite ve verimlilikleri hususlarında incelenmiş olmalıdır.
  6. Kuruluşun kalite güvence ve kontrol sistemleri ile kuruluşta uygulanan standartlar incelenmelidir.
  7. İşletme güvenliği kuralları ile işçi sağlığı ve iş güvenliği temel kuralları incelenmelidir.

Staj raporları komisyon tarafından açıklanan rapor formatına uygun şekilde hazırlanmalıdır.