Çift Anadal/Yan Dal Programları

Fakültemizde, Gazi Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak Anadal Lisans Programlarını üstün başarıyla yürüten öğrenciler istedikleri takdirde ikinci bir dalda lisans diploması alabilirler.

Çift Anadal İkinci Lisans Programı, öğrencilerin lisans öğrenimleri boyunca, anadal lisans programına bilim alanı bakımından yakın olan başka bir bölümün lisans diplomasını almalarını sağlayan eğitim öğretim programını ifade eder.

Yandal Programı, öğrencilerin ilgi duydukları başka bir bölümde belirli bir alanda bilgi sahibi olmalarına imkân sağlamak amacıyla oluşturulan eğitim öğretim programını ifade eder.

 

1. Çift Anadal Programı

 • Çift Anadal İkinci Lisans Programının kredisi, programı uygulayan bölümün mezuniyet kredisinin üçte birinden az olamaz.

 • İlgili bölümün mezuniyet kredisi ne olursa olsun alt sınır 36 kredidir. Çift Anadal İkinci Lisans Programında alınması gereken dersler, ilgili bölümlerin ortak olmayan dersleridir.

 • Çift Anadal İkinci Lisans Programlarının kontenjanları bölümün o yıl birinci sınıfa aldığı asli öğrenci sayısının %5’i ile %20’si arasında olmak şartı ile Senato tarafından belirlenir.

   

2. Programa Başvuru ve Kabul

 • Lisans öğrencileri, üniversitedeki lisans öğrenimlerinin en erken 3. en geç 5. yarıyılı başında Çift Anadal İkinci Lisans Programına başvurabilirler. Öğrencilerin bu başvuruyu yapabilmesi için genel not ortalamasının en az; 3. Yarıyıl başında 3.50, 4. Yarıyıl başında 3.25, 5. Yarıyıl başında ise 3.00 olması gerekir.

 • Çift Anadal İkinci Lisans programındaki dersleri belirlemede ve bunların alınacağı dönemleri planlamada öğrencilere yardımcı olmak, programın amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili Bölüm Başkanınca öğretim üyeleri arasından belirlenen bir danışman gözetiminde yürütülür. Makina Mühendisliği Bölümündeki bu danışman Y. Doç. Dr. Nureddin DİNLER’dir.

   

3. Program Süresi

Anadal Lisans Programından mezuniyet hakkını elde eden, fakat Çift Anadal İkinci Lisans Programını bitiremeyen öğrencilere, Çift Anadal İkinci Lisans Programını tamamlayabilmesi için iki yarıyıl ek süre verilir.

 

4. Ders Geçme Esasları

Öğrencinin Çift Anadal İkinci Lisans Programından aldığı derslerden başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir.

 

5. İlişiğin Kesilmesi

 • Bir öğrenci istediği takdirde Çift Anadal İkinci Lisans Programından ayrılma hakkına sahiptir.

 • Yönetmelikteki koşullardan herhangi birini yerine getirmeyen öğrencilerin Yönetim Kurulu Kararı ile Çift Anadal İkinci Lisans Programından ilişiği kesilir.

 • Çift Anadal İkinci Lisans Programlarında iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin programdan kaydı silinir.

 • Çift Anadal İkinci Lisans Programından her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen öğrenciler yeniden bu programlara başvuramazlar.

 • Anadal Lisans programında genel not ortalaması 2.50’nin altına düşen öğrencinin Çift Anadal İkinci Lisans Programından ilişiği kesilir.

 • Çift Anadal İkinci Lisans Programını başarı ile bitirip iki lisans derecesine hak kazanmış öğrencilere Anadal Lisans ve Çift Anadal Lisans diploması verilir.

 

Çift Anadal/Yan Dal ile ilgili Yönetmelik >>

Çift Anadal Öğrencilerinin Alması Gereken Dersler >>

Yan Dal Programı Ders Listesi >>